new tags

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

5 สิงหาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

Loading...

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี รวิศ รัชตะวรรณ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลตรี) ปรับย้ายมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

Loading...

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

Loading...