new tags

เผยที่มา ฉลองพระองค์ผ้าไหมทอ ลายเกล็ดเต่า ใน “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

3 สิงหาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมทอ ลายเกล็ดเต่า ในการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคกลาง ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Loading...

สำหรับ ผ้าทอลายเกล็ดเต่า เป็นลายโบราณซึ่งมีลักษณะการทออันเป็นเอกลักษณ์ ลวดลายสลับเป็นช่องคล้ายตาหมากรุกฝรั่ง เป็นภูมิปัญญาผ้าทอมือที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมีลักษณะคล้ายลายกระดองของเต่า ตามความเชื่อที่ว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ถือเป็นสัตว์ที่เป็นสิริมงคล การสวมใส่ผ้าที่ทอลายเกล็ดเต่าจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่

ทั้งนี้ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคกลาง จัดขึ้นเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมทอผ้าในแต่ละท้องถิ่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

Loading...

นับเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ศิลปภูมิปัญญาไทยและสร้างความเชื่อมโยงกันในจังหวัดภาคกลาง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

Loading...

ที่มาจาก เพจน้ำเงินเข้ม

Loading...