new tags

เปิดภาพโรงเรียน ‘พระราชินีสุทิดาฯ’ ที่ทรงศึกษาครั้งพระเยาว์

19 พฤษภาคม 2022 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจนจบการศึกษาในปี ๒๕๔๓

Loading...

ทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท แจลเวย์ จำกัดในปี ๒๕๔๓-๒๕๔๖ จากนั้นทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปี ๒๕๔๖-๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543

Loading...

ต่อมาทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท แจลเวย์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551 ซึ่งตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา “สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี” ทรงถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ด้วยความจงรักภักดียิ่ง

เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นจริงจัง คือ การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิด ในฐานะราชองครักษ์ผู้แข็งแกร่ง

Loading...

ส่วนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 โดยพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยใช้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งมีพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 25.6 ตารางวาเป็นที่ก่อตั้ง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจันทร์ สมบูรณ์กุล

นายอำเภอหาดใหญ่สมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นไปในปี พ.ศ. 2487 เพื่อเป็นสถานศึกษาของเด็กผู้หญิงในอำเภอหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ฉลวย ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่คนแรก และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่นายจันทร์ สมบูรณ์กุล สถานที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ส่วนหนึ่งนั้นใช้เป็นบ้านพักครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

และอีกส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน กอปรกับอำเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอที่ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีการตื่นตัวทางการศึกษา ส่วนบุคคลสำคัญจากโรงเรียน ก็ได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Loading...