new tags

คิดถึงสุดหัวใจ พระสุรเสียงของ “พ่อ” แสนอบอุ่นเหลือเกิน (ชมคลิป)

25 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

ตลอดเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ จนเป็นที่ประจักษ์ ถึงน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่แห่งพ่อหลวงของแผ่นดินไทย

Loading...

พระมหากษัตริย์นักคิด นักปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชน คือคำจำกัดความที่ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เทิดทูนยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเริ่มเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างต่าง ได้ทรงศึกษาและทรงถามไถ่ทุกข์สุขราษฎรถึงความเป็นอยู่ การทำมาหากิน

แม้กระทั่งว่า ในการเดินทางมานั้นผ่านอะไรมาบ้าง ทรงรวบรวมรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับพื้นที่ จนทำให้ทรงได้รับข้อมูลปฐมภูมิว่า การที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ต้องมีน้ำ มีที่ดิน มีพืชพันธุ์ที่ดี และถ้ามีปุ๋ยอีกหน่อยก็วิเศษ

เมื่อทรงได้รับข้อมูลและสรุปปัญหาความต้องการ ก็จะทรงพระราชดำริว่า ควรช่วยเหลืออย่างไร จึงเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า สี่พันกว่าโครงการทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Loading...

ชมคลิป

Loading...

ขอขอบคุณที่มา FB พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

Loading...