ชื่นในอกพสกนิกร วินาที “พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อ “ในหลวง ร.10” อยู่เสมอ (ชมคลิป)

3 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ (25 ตุลาคม 2562) เวลา 19.10 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Loading...

จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2)

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออกจากนั้น เสด็จเข้าห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ เสร็จแล้ว

Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานโครงการฯและพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินงานโครงการฯ สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และพระราชทานชื่อโครงการฯ ว่า “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”

Loading...

ซึ่งแปลว่า “น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร” ตามพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุขและทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2562เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่า ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา ProGressTH 789

Loading...