“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ “กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงดำรงตำแหน่ง’นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’

28 พฤษภาคม 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

Loading...

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยที่มาตรา 17 บัญญัติให้แก้ไขคำว่า ประธานสภาราชวิทยาลัย ในพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559

เป็นคำว่า นายกสภาราชวิทยาลัย และบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศใด ที่ใช้คำว่า ประธานสภาราชวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัย ให้ใช้คำว่า นายกสภาราชวิทยาลัย แทน นั้น

เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาครบกำหนดตามวาระแล้ว

Loading...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำความกราบทูล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระราชทานพระกรุณาแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกวาระหนึ่ง

Loading...

Loading...