ได้เห็นเป็นบุญตา ธนบัตรไทยราคาสูงที่สุด “ชนิด 5 แสนบาท” 

6 เมษายน 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท เป็นธนบัตรชนิดราคาสูงที่สุดของธนบัตรไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดแลกในราคาฉบับละ 1 ล้านบาท โดยมีการลงทะเบียนชื่อผู้ซื้อไว้ ซึ่งหากเปลี่ยนมือแล้ว จะไม่สามารถขายคืนแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ได้เริ่มนำออกจ่ายแลกให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 จัดพิมพ์จำนวน 1,998 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด

Loading...

(1) ชุดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและ อารบิก จำนวน 999 ฉบับ

(2) ชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและอารบิก จำนวน 999 ฉบับธนบัตรที่ระลึกที่จัดพิมพ์ขึ้นนี้ มีลักษณะพิเศษกว่าธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนตามปกติ คือมีขนาดกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาว 20.5 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ที่ใช้ในปัจจุบัน ที่มีขนาดกว้าง 7.2 เซนติเมตร ยาว 16.2 เซนติเมตร

จุดที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493

Loading...

จุดที่ 2 ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

จุดที่ 3 ฟอยล์สีเหลืองทอง สลักพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ซ้อนกับพระฉายาสาทิสลักษณ์ มองเห็นสลับกันเมื่อพลิกธนบัตรไปมา และมีตัวเลข 500000 ขนาดเล็กล้อมรอบฟอยล์สีเหลืองทองนี้ด้วย

Loading...

จุดที่ 4 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493

จุดที่ 5 พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ขณะประทับบนดาดฟ้าเรือซีแลนเดีย ในระหว่างเสด็จนิวัตพระนคร เมื่อพุทธศักราช 2493 ขณะเป็นพระคู่หมั้น

จุดที่ 6 ภาพพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล ที่ประทับภายหลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

จุดที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และพระราชธิดา ครบทุกพระองค์

จุดที่ 8 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเจิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493

จุดที่ 9 ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

ข้อควรทราบ : ธนบัตรรุ่นนี้ราคาแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขายคือ 1,000,000 บาท และมีการบันทึกทะเบียนชื่อผู้ซื้อด้วย ราคาส่วนที่เกินหน้าธนบัตรนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หากผู้ถือจะขายคืนธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้เท่าราคาหน้าธนบัตรเท่านั้นคือ 500,000 บาท และต้องเป็นผู้ขายคืนตามชื่อในสมุดทะเบียนด้วย หากเปลี่ยนมือแล้วจะขายคืนไม่ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก: ร้อยรัก หนังสือแนะนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท : ข้อมูลจาก สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

Loading...