“ร.10” โปรดเกล้าฯ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ แทนพระองค์

30 พฤษภาคม 2019 | Slide
Loading...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับหนังสือแจ้งว่า…

Loading...

พระบาทสมเด็ตพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภาคเช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Loading...error: Alert: Content is protected !!